ناک-یئون لی به دیدار شهردار Namdaemun رفت “من آنقدر می دانم که ناکافی بودن یارانه سوم صدمه می زند.”