ناک یئون لی ، به کانگ کیونگ هوا می رود … “این حضور دیپلماسی کره بود”