“ناپدید شدن” ما یون پس از سه ماه ظاهر می شود … سخنرانی تصویری در مراسم اهدای جوایز دانشکده