نام تایید شده پارک ملی جانسون در ایالات متحده آمریکا برای پایگاه نظامی پارک یونگسان