“نامه دست نویس مرحوم پارک وون – به زودی در SNS به سرعت پخش شد … صحت تأیید نشده