نامزد سابق قاضی قانون اساسی لی یو جونگ در دادگاه اول گناهی ندارد