“می خواهم متوقف شوم” یعنی هومی چیلین … “من از اضطراب شدید دارو مصرف می کنم” از گروبلین