مینا جو که در دوران بارداری برای یک برنامه ریز کودک گواهی دریافت کرده است “برای مادر شدن به عنوان یک دوست …”