میز پارک Young Sun … “ما در 21 دقیقه یک” شهر جمع و جور “خودکفا خواهیم ساخت.”