“مومو …” کیم هی-چول “یک خیلی شبیه یک شاخ است … من عمداً یک فاصله اجتماعی را حفظ کردم. “