“موضوع مراقبت شخصی و اعمال اخلاقی” ، “مجتمع زن فوق العاده” توسط چوسون چیست …