موج گرما بیش از 4 ماه از سال طول می کشد … زمستان بعد از 80 سال از بین رفته است [연중기획-지구의미래]