“من نوبرا هستم … شنوندگان از اظهارات بمب شین بونگ سون لذت می برند