“من نمی دانم چگونه غذا بخورم و زندگی کنم” … مردان جوان اخراج شده