“من نمی خواهم این کار را انجام دهم” جنجال بر سر نگرش بی صدا Bivai و Kundipanda … Netizen “اگر چنین است ، چرا باید بیرون بروم؟”