من نمی توانم این کار را مانند فرو بردن نان انجام دهم … رئیس جمهور مون و هونگ نام نیز بر “تأمین” تأکید دارند ، چه ترفندی وجود دارد؟