“من مدت زیادی منتظر ماندم. خواهرم را نگه داشتم تا او آمد.”