“من” قهرمان “را که برای مردم ناامید است به یاد می آورم” … دولت پیشکسوتان سئول · خرده فروشی GS ، یارانه خانواده های داغدار