“من امروز ، کاس امروز” اوبی بیر ، کاس سه تفنگدار ، تبلیغات را منتشر کرد