“ممنوعیت عبادت حضوری فقط مکان و روش عبادت را محدود می کند ، نه نقض آزادی مذهب.”