ممنوعیت جلسات با بیش از 5 نفر ، اعمال شده حتی در تعطیلات سال نو قمری