“ممانعت از انتخابات كوون یونگ” برای اعضای Daejinyeon جریمه شد