مقامات “هنوز هیچ اطلاع دقیقی از مقدار واکسن ها و محصولات COVAX داده نشده است”