مقامات قرنطینه “کرونا 19 تأیید می کند که موارد در یک هفته 221.9 کاهش یافته است ، سطح اپیدمی باید کاهش یابد”