مقامات قرنطینه “متغیر ویروس … دسامبر ممکن است به کابوس بازگردد”