مقامات “شاخص باروری عفونت کرونر 19 مجدداً از 1 … تصمیم که الگوی وقوع اندکی افزایش یافته است”