“معجزه 2٪” که به واقعیت تبدیل شد … دختری از دبیرستان که 6 سال از مادر معلول مراقبت می کند [이동준의 일본은 지금]