معاون وزیر دادگستری ایران “کشتی های کره ای را توقیف می کند ، نمی توان در دولت مداخله کرد”