معاون رئیس جمهور هریس در “ماه سیاه” “ما نیاز به ایجاد یک ایالات متحده فراگیر داریم”