مطبوعات خارجی “تاج جهش 19 ، ممکن است فاجعه را طولانی کند … فرصت بالا بردن استاندارد مصونیت جمعی