مشکل بخشودگی پارک گئون هی … صدای “عذرخواهی و بررسی” داخلی حزب حاکم در حال افزایش است