مشخص شد که بایدن ، مترجم زبان اشاره کاخ سفید ، یک جناح راست افراطی است که به انتخابات تقلبی اعتقاد دارد