مشارکت دولتی و خصوصی با ساخت زیرساخت های آینده وسایل نقلیه