“مزیت تزئین خانه به سبک اسکاندیناوی ، وحدت بخشیدن به مفهوم فضایی”