“مرطوب کننده برای ضدعفونی” SK Chemicals ، مدیر عامل سابق Aekyung و مدیران در اولین دادخواست مقصر نیستند