مرد جوانی وقف 劍 … “داستان 鐵” با 37 سال تعهد [나의 삶 나의 길]