مراسم ورود و فارغ التحصیلی نیز رو در رو نیست … صنعت رنگ ، که به عمد از بین رفته است ، “افسرده” است