محافل سیاسی نیز به مشکل آلپ می پیوندند … ها Tae-kyung “استثمار جنسی باید به شدت مجازات شود”