“مجهز به الزامات خبرنگاران و خبرنگاران منافع عمومی مظنون به ممنوعیت خروج کیم هک”