مجازات آزار و اذیت در محل کار را توصیه می کند … وزارت استخدام “برخورد با حقوق قربانیان می تواند دشوار شود”