مبلغ Paul Choi “متاسفم ، افراد زیادی آلوده هستند. اگر اکنون آزمایش نکنید ، دوران طلایی را از دست خواهید داد.”