مایع سبز ناگهان وارد سئوگانگ در یونگول شد … هویت چیست؟