ماموریت پیام فوری گروه Corona 19 «مشکلی پیش آمده است. این امر باعث نگرانی بسیاری در بین مردم شد. “