مالیات خرید ، که مورچه ها نقض نمی کنند … 100 تریلیون سهم داخلی و خارجی