مادر تنها O Yuna “من نمی توانم اشتهای خود را کنترل کنم به دلیل عوارض جانبی داروها برای اختلالات رشد … هدف از دست دادن 10 کیلوگرم است”