مادربزرگ لی یونگ سو از یک آپارتمان 30 ساله برای اجاره نقل مکان کرد