لی کیونگ گیو “دختر Ye-rim در حال آماده شدن برای ازدواج با بازیکن فوتبال کیم یانگ چان در نیمه دوم است”