لی ناک یون “اظهارات کیم جونگ اون درباره نیروگاه هسته ای حدس و گمان مداوم است”