لی ناک یون ، “من خیلی دعوا کردم” در مورد موانع بخشش دو رئیس جمهور سابق