لی ناک یون ، “اقدام انتقال” کیم جونگ اون ، “حدس و گمان بیش از حد احمقانه” را یادداشت می کند